1.1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цих правилах купівлі-продажу товару в інтернет-магазині «Columbia» терміни вживаються у такому значенні:

 • Правила - Правила купівлі-продажу товару в інтернет-магазині «Columbia».
 • Покупець - фізична особа, яка здійснює Замовлення і купує, замовляє, використовує або має намір купити чи замовити товари, представлені в інтернет-магазині «Columbia»  на сайті  www.columbia.ua, для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.
 • Продавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «АТЛЕТІКС», юридична особа із зареєстрованим місцезнаходженням: 01014, місто Київ, вул. Соловцова Миколи, будинок  2, офіс 38/1, ідентифікаційний код юридичної особи - 44183910.
 • Сайт - Інтернет-ресурс з доменною адресою columbia.ua.
 • Адреса електронної пошти (e-mail): info@mail.columbia.ua.
 • Інтернет-магазин «Columbia» - засіб для представлення та/або реалізації товару, роботи чи послуг шляхом вчинення електронних правочинів на Сайті.
 • Адреса Інтернет-сайту: www.columbia.ua.
 • Особистий Кабінет - персоналізований інтерфейс Сайту з набором призначених для користувача інструментів для здійснення покупок з каталогу Інтернет-магазину «Columbia»  на Сайті.
 • Товар - матеріальний об'єкт, виставлений для продажу на Сайті.
 • Карточка товару – набір інформації про товар, що включає в себе назву Товару, зображення Товару на Сайті, його опис, ціну, характеристику, колір, розмір, комплектацію, наявність в магазині та інше.
 • Замовлення - належним чином оформлений за допомогою інформаційно-комунікаційних систем і розміщений на Сайті запит Покупця, адресований до Продавця, на покупку і доставку обраного на Сайті Товару за вказаною Покупцем адресою.
 • Вартість Замовлення - сума до оплати при отриманні Покупцем Замовлення з урахуванням вартості доставки. В розрахунок вартості Замовлення включено податки, передбачені чинним законодавством. Максимальна вартість одного Замовлення не може бути вищою 50000 (п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп., тобто Замовлення вартістю більше 50000 (п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп. в Інтернет-магазині «Columbia» не оформлюються. Вартість доставки Замовлення, загальна сума якого нижче 1990 (одна тисяча дев’ятсот дев’яносто) грн. 00 коп., зазначається в Кошику при оформленні Замовлення. У випадку, якщо загальна сума Замовлення дорівнює або перевищує 1990 (одна тисяча дев’ятсот дев’яносто) грн. 00 коп., вартість доставки включено до ціни Товару.
 • Вартість Товару - грошовий вираз ціни Товару, вказаний у гривнях без врахування вартості доставки Замовлення, якщо інше не встановлено цими Правилами. Вартість Товару зазначається у Видатковій накладній (фіскальному чеку), що надається Покупцеві разом з Товаром.
 • Договір - публічний електронний договір купівлі-продажу Товарів, укладений Продавцем із Покупцем на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку (Інтернет) на умовах, викладених в цих Правилах. Мінімальна тривалість Договору визначається строком виконання Замовлення Покупця, оформленого з урахуванням умов цих Правил.
 • Кур’єрська компанія - відповідна кур’єрська компанія, що надає послуги доставки Замовлення.
 • Персональні дані - особиста інформація (в тому числі прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), номер поточного рахунку в банку (надаються при оплаті товару на сайті та при  оформленні повернення Товару), інша інформація, яка добровільно і усвідомлено надається Покупцем при реєстрації та/або оформленні Замовлення на Сайті, і необхідна для виконання замовлення Інтернет-магазином «Columbia».
 • Товаросупровідні документи – комплект документів, які передаються Покупцю шляхом їх вкладення у Замовлення разом із Товаром. Комплект документів складається з Видаткової накладної, заяви про повернення товару, накладної на повернення товару та можливо інших документів, що додаються до Товару (інструкція з експлуатації, гарантійний талон та інше).

1.2. Ці Правила розроблені та затверджені у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів», Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року № 104, Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року №103, інших актів законодавства.

1.3. Ці Правила регулюють відносини Продавця по продажу Товарів на замовлення Покупця шляхом укладання електронного договору купівлі-продажу Товарів на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

1.4. Ці Правила є обов’язковими для виконання Продавцем з моменту їх оприлюднення на Сайті. Для Покупця Правила є обов’язковими лише з моменту укладення ним Договору. Правила для Покупців є публічною пропозицією укласти Договір на умовах, викладених у цих Правилах.

1.5. Продаж Товарів на замовлення на Сайті здійснюється через укладання електронного договору між Покупцем та Продавцем на підставі цих Правил шляхом пропозиції Продавця його укласти (оферти) та її прийняття (акцепту) Покупцем. Прийняття (акцепт) може бути надане Покупцем шляхом:

 • реєстрації на Сайті та оформлення Замовлення в електронній формі відповідно до цих Правил, або
 • вчинення Покупцем дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір відповідно до цих Правил.

1.6. Договір є публічним та діє до повного його виконання сторонами або до його припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Правилами та чинним законодавством України. Умови Правил визначаються Продавцем самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Правил можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. Зміни набувають чинності після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь-яких Замовлень, розміщених на Сайті після зазначеної публікації змін. Оформлення Замовлень на Сайті свідчить про згоду Покупця з Правилами та усіма внесеними до них змінами.

1.7. У разі якщо чинним законодавством України встановлено норми, які суперечать цим Правилам, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення чи норми чинного законодавства України.

1.8. Здійснивши реєстрацію на Сайті або починаючи використання Сайту з метою оформлення Замовлення (в тому числі без попередньої реєстрації), Покупець беззастережно приймає всі умови цих Правил,  Політики конфіденційності, підтверджує ознайомлення з ними, прийняття, розуміння їх змісту та погоджується виконувати їх і несе відповідальність за наслідки неознайомлення з ними.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

2.1. Покупець зобов’язаний:

2.1.1. Своєчасно здійснювати оплату Замовлень згідно із встановленим порядком розрахунків у цих Правилах.

2.1.2. Повідомляти Продавця про відсутність доставки Товару в узгоджений Сторонами час та/або про відсутність у Замовленні товаросупровідних документів. У разі не повідомлення Продавця про відсутність товаросупровідних документів протягом двох календарних днів з моменту отримання Товару, вважається, що Покупець отримав їх у повному обсязі.

2.1.3. Дотримуватися умов придбання Товарів, що передбачені цими Правилами.

2.1.4. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну або цивільну відповідальність.

2.1.5. Не використовувати придбані на Сайті Товари для потреб, безпосередньо пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

2.1.6. Виконувати інші обов’язки згідно з чинним законодавством та цими Правилами.

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Замовляти у Продавця будь-які Товари, інформація щодо продажу яких розміщена на Сайті, відповідно до умов цих Правил.

2.2.2. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків Товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару (Продавця), або фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі цих Правил, має право за своїм вибором вимагати від Продавця або виробника:

1) розірвання Договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

2) вимагати заміни Товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця.

2.2.3. Повідомляти Продавця про будь-які претензії, пов’язані з придбанням Товарів, з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про звернення громадян".

2.2.4. Розірвати укладений Договір шляхом повідомлення Продавця про це протягом чотирнадцяти днів з моменту отримання Товару, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

2.2.5. Користуватися іншими правами згідно з чинним законодавством та цими Правилами.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ 

3.1. Продавець зобов’язаний:

3.1.1. Забезпечити продаж Товарів у відповідності з цими Правилами та вимогами чинного законодавства України.

3.1.2. Здійснювати повідомлення Покупців про зміну цих Правил шляхом розміщення відповідних змін на Сайті.

3.1.3. Прийняти від Покупця Товар належної якості протягом строків, встановлених законодавством на умовах, встановлених цими Правилами.

3.1.4. Забезпечити виконання гарантійних зобов’язань згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» та цих Правил.

3.1.5. Приймати від Покупців звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

3.1.6. Забезпечити відправлення Замовлення із товаросупровідними документами, а у разі отримання повідомлення Покупця про їх відсутність, здійснити відправлення таких документів за адресою, зазначеною Покупцем.

3.1.7. Виконувати інші обов’язки згідно з чинним законодавством та цими Правилами.

3.2. Продавець має право:

3.2.1. Вносити зміни до цих Правил шляхом розміщення змін на Сайті.

3.2.2. Вносити зміни до асортименту Товарів і змінювати ціни на них без узгодження з Покупцем, крім Товарів, замовлення щодо яких прийнято від Покупця.

3.2.3. У разі неможливості виконання Договору через відсутність замовленого Товару повідомити про це Покупця протягом 3 (трьох) календарних днів, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання замовлення Покупця. При цьому Продавець має право замінити Товар в разі його відсутності іншим Товаром, якщо: 

1) інший Товар відповідає меті використання замовленого Товару;

2) має таку ж або кращу якість;

3) його ціна не перевищує ціни замовленого Товару.

При цьому Продавець зобов’язаний погодити заміну Товару з Покупцем, а прийняття Товару Покупцем вважається згодою останнього на таку заміну.

3.2.4. Підписати Видаткову накладну в односторонньому порядку, якщо Покупець не виконає свій обов’язок підписати її та надіслати Продавцю відповідно до підпункту 6.4.2. пункту 6.4. розділу 6 цих Правил. У цьому разі, Видаткова накладна, підписана в односторонньому порядку Продавцем, буде вважатися належним чином оформленим первинним документом, що підтверджує факт реалізації/продажу та отримання Покупцем зазначеного в ній Товару. Така Видаткова накладна може бути в подальшому використана Продавцем як доказ здійснення господарської операції у судових органах та інших установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми їх власності та підпорядкування.

3.2.5. Реалізовувати інші права згідно з чинним законодавством та цими Правилами.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР

4.1. Інформація про найменування, основні характеристики та ціну Товару розміщується на Сайті Продавцем. Товар представлений на Сайті фото-зразками, при цьому зображення Товару на Сайті може відрізнятися від фактичного зображення Товару в залежності від налаштувань передачі кольору відповідного пристрою, за допомогою якого переглядається Сайт. Ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку в будь-який час до моменту підтвердження Замовлення.

4.2. Продавець забезпечує належну роботу (застосування, використання) Товару, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами чи Договором. На Товари, які не мають законодавчо та/або нормативно встановлених строків гарантії, строк гарантії становить 30 (тридцять) днів. Строк служби на Товар встановлюється з дати введення в обіг чи після ремонту Товару та діє до останнього дня першого календарного місяця, який наступив після закінчення гарантійного строку, встановленого на такий Товар, якщо інше не встановлено супровідною документацією на Товар. Гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі Товару Покупцеві, а якщо день передачі, Товару встановити неможливо або якщо Товар перебував у Покупця до укладення Договору, - від дня укладення Договору.

4.3. На сезонні Товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, а саме:

 • одяг, хутряні та інші вироби:

             весняно-літнього асортименту - з 1 квітня;

             осінньо-зимового асортименту - з 1 жовтня;

 • взуття:

             зимового асортименту - з 15 листопада по 15 березня;

            весняно-осіннього асортименту- з 15 березня по 15 травня та з 15 вересня по 15 листопада;

            літнього асортименту - з 15 травня по 15 вересня.

4.4. Функції щодо прийняття претензій від споживачів з питань гарантійних зобов’язань здійснюється Продавцем. У разі коли під час гарантійного строку необхідно визначити причини втрати якості Товару, Продавець зобов'язаний у триденний строк з дня одержання від Покупця письмової заяви організувати проведення експертизи Товару. Експертиза проводиться за рахунок Продавця. Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі Товару Покупцеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги Покупця не підлягають задоволенню, а Покупець зобов'язаний відшкодувати Продавцеві витрати на проведення експертизи.

4.5. Гарантійні зобов’язання припиняються на загальних підставах, передбачених Цивільним Кодексом України.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ НА САЙТІ 

5.1. Покупець оформлює Замовлення на Сайті відповідно до цих Правил.

5.2. Для оформлення Замовлення на Сайті необхідно:

 • натиснувши кнопку «Купити», додати Товар в кошик;
 • перевірити Товар у кошику, щоб останній відповідав Таблиці розмірів, підходив Покупцеві за вказаними в Таблиці розмірів параметрами, а також збігався за кількістю, обраною Покупцем;
 • натиснути кнопку «Оформити Замовлення»;
 • якщо Покупець здійснює покупку вперше, необхідно вказати свій номер телефону, «e-mail» та  ПІБ  для реєстрації або оформити покупку без реєстрації, вказавши свій номер телефону, «e-mail» та ПІБ.  Якщо Покупець є зареєстрованим користувачем, ввести «e-mail» та «пароль» для входу в «Особистий кабінет»;
 •  натиснути кнопку «Продовжити»;
 • для оформлення Замовлення необхідно вказати «ПІБ» Покупця (одержувача), «телефон»;
 • обрати відділення Кур’єрської компанії звідки зручно буде забрати Товар;
 • підтвердити Замовлення.

5.2.1. Для участі в Спеціальних пропозиціях або Акціях, якщо такі пропонує Продавець, Покупець має бути зареєстрованим на Сайті та здійснювати Замовлення через «Особистий кабінет».

5.2.2. Кожне наступне Замовлення, оформлене Покупцем в той самий день, вважається окремим Замовленням та оформлюється як нове відповідно до цих Правил.

5.3. Покупець має право оформити Замовлення, вибравши доступний до Замовлення на Сайті Товар. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити вказаний Товар із Замовлення або анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця по телефону або шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем при реєстрації, або іншим способом. При відсутності Товару Покупець має право замінити його аналогічним Товаром, відмовитися від даного Товару, анулювати Замовлення.

5.4. Протягом одного дня з моменту оформлення Замовлення на Сайті Покупцеві надається інформація про дату доставки шляхом дзвінка - підтвердження на телефон, вказаний Покупцем в Замовленні. Менеджер Продавця, який обслуговує відповідне Замовлення, уточнює деталі Замовлення, погоджує дату та час доставки, яка залежить від наявності замовлених Товарів на складі Продавця і часу, необхідного для обробки і доставки Замовлення.

5.5. Замовлення вважається прийнятим для виконання після того, як Покупець отримує лист-підтвердження на адресу електронної пошти, смс-повідомлення, інше електронне  повідомлення, зокрема через месенджер Viber на номер телефону, що зазначено в Особистому кабінеті, з підтвердженням факту оформлення Замовлення і після надання Покупцем уточнюючої інформації щодо Замовлення (у випадку необхідності).

5.6. Очікувана дата передачі Замовлення в Кур’єрську компанію, номер замовлення повідомляється Покупцю менеджером Продавця, який обслуговує Замовлення, одним із наступних способів: по електронній пошті, СМС-повідомленням, іншим електронним повідомленням, зокрема через месенджер Viber або шляхом телефонного дзвінка Покупцеві.

6. УМОВИ ОПЛАТИ ТА ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Умови оплати та плата за доставку Замовлення (Товару):

Способи оплати:

Оплата Замовлення (Товару) здійснюється в  місці його доставки (відділення Кур’єрської компанії) готівкою або шляхом застосування електронних платіжних засобів (банківською карткою тощо).

Покупець визнає законною оплату Товарів і послуг, замовлених з використанням (підтвердженням) присвоєних йому логіну і паролю на Сайті.

Покупець визнає, що оплачені Товари і послуги, які замовлені з використанням (підтвердженням) відповідного логіну і паролю на Сайті, є сплаченими безпосередньо таким Покупцем.

6.2. Вартість Замовлення, яка вказується в документах, що видаються Кур’єрською компанією, включає в себе вартість доставки.

6.3. Сторони погодили, що інформація про вартість Товару  та вартість доставки, яка зазначена у Видатковій накладній має пріоритетність над інформацією, яка зазначається в інших документах.

6.4. Порядок доставки Товару.

6.4.1. Доставка замовленого Товару здійснюється в строк від 1 (одного) до 3 (трьох) робочих днів з моменту підтвердження Замовлення менеджером Продавця, але в будь-якому випадку не пізніше тридцяти днів з моменту підтвердження Замовлення. Про прибуття Замовлення на вказану адресу Покупцю буде відправлено автоматичне повідомлення на e-mail або месенджер Viber, або повідомлення на мобільний телефон, вказаний в Особистому Кабінеті.

6.4.2. Отримання Товару може здійснюватися шляхом його самовивозу з відділення Кур’єрської компанії. При отриманні Товару Покупець здійснює його перевірку на предмет відповідності Замовленню, перевіряє якість та кількість Товару, його цілісність, комплектність. У разі відсутності будь-яких претензій відносно отриманого Товару, Покупець після отримання Товару у відділені Кур’єрської компанії, підписує один екземпляр Видаткової накладної та відправляє її засобами поштового зв’язку (через відділення Кур’єрської компанії, в якій було отримано Товар) за адресою, з якої було відправлено Товар.

6.4.3. Покупець має право відмовитися від замовленого Товару повністю із зазначенням причини у відповідних документах. З усіх спірних питань щодо замовлення Товару та його оплати Покупець має право звернутися на e-mail: info@mail.columbia.ua. У випадку відсутності можливості здійснення доставки певного Товару (відповідної моделі та/або розміру) у відділення Кур’єрської компанії, дана інформація зазначається на Сайті.

7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

7.1. Повернення Товару належної якості.

7.1.1. Покупець має право на повернення Товару належної якості або його обмін у Продавця на аналогічний протягом чотирнадцяти днів, з моменту отримання Товару у відділенні Кур’єрської компанії. Повернення Товару належної якості або його обмін провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахункові документи (Видаткова накладна та документ про переказ готівки – у разі самовивозу Товару з відділення Кур’єрської компанії).

7.1.2. Вартість доставки за повернення Товару належної якості або його обмін сплачує Покупець.

7.1.3. Вартість доставки за повернення Товару сплачує Продавець лише у тому випадку, якщо дотримані усі умови, зазначені нижче:

- отриманий Покупцем Товар має виробничі недоліки (дефекти);

- Покупець попередньо повідомив Продавця про виробничі недоліки (дефекти) Товару, шляхом надсилання відповідного листа на e-mail: info@mail.columbia.ua.

- Продавець підтвердив у будь-якій зручній для нього формі про наявність виробничих недоліків (дефектів) Товару та надав Покупцю номер Експрес-накладної, за яким останній повинен здійснити відправлення Товару Кур’єрською компанією.

7.1.4. Перелік непродовольчих товарів належної якості, що можуть бути придбані в Інтернет-магазині «Columbia» та які не підлягають обміну (поверненню) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172:

 • корсетні товари;
 • пір'яно-пухові вироби;
 • рукавички;
 • білизна натільна;
 • панчішно-шкарпеткові вироби;
 • товари в аерозольній упаковці;
 • друковані видання.

7.2. Покупець має право оглянути Товар у відділенні Кур’єрської компанії та відмовитися від Товару належної якості, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням, після отримання Замовлення. Товар, від якого відмовився Покупець, необхідно упакувати в оригінальну неушкоджену упаковку та оформити належним чином документи на повернення згідно з Правилами повернення товару, які розміщені на сайті Продавця.

7.3. Часткове придбання Замовлення не передбачено. Покупець має право придбати Замовлення повністю або відмовитися від нього до моменту сплати коштів за Товар у такому Замовленні.

7.4. У випадку повернення Товару належної або неналежної якості, його обміну, Покупець повинен повернути Товар будь-якою Кур'єрською компанією на адресу Продавця, яка вказана в Накладній на повернення товару.

7.5. У випадку розірвання Договору (повернення Товару), необхідною умовою для повернення коштів за повернутий Товар є надання Покупцем Продавцеві розрахункових документів (Видаткова накладна та документ про переказ готівки – у разі самовивозу Товару з відділення Кур’єрської компанії), якими підтверджується сплата (придбання) Товару, який повертається.  Згідно з умовами цих Правил та для повернення грошових коштів, сплачених за Товар, Покупець зобов’язаний відправити разом з Товаром заповнені ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ товаросупровідні документи, а саме:

 • заповнену та підписану Заяву (знаходиться у Замовленні);
 • заповнену та підписану «Накладну на повернення товару» (знаходиться у Замовленні);
 • підписану Покупцем «Видаткову накладну» (знаходиться у Замовленні);
 • копії розрахункових документів (зазначених в пункті 7.1. та 7.5. цих Правил), якими підтверджується оплата (придбання) Товару, який повертається, та якщо розрахунок відбувався із застосуванням банківської картки, копію сліпу платіжного терміналу, що були видані у відділені Кур’єрської компанії разом із Замовленням;
 • інші документи, що видавалися разом з Товаром, в яких зазначені дата продажу та гарантійні зобов’язання (за наявності).

7.6. Порядок оформлення повернення грошових коштів Покупцеві.

7.6.1.  У випадку отримання Товару у відділені Кур’єрської компанії, повернення коштів за повернутий Товар можливе лише безготівковим розрахунком, а саме:

 • з поточного рахунку Продавця на поточний рахунок у національній валюті України Покупця, відкритий у банку, який є резидентом України, в тому числі на такий поточний рахунок Покупця, операції за якими можуть здійснюватися з використання електронних платіжних засобів (наприклад, особистою банківською платіжною карткою).

7.6.2. Реквізити для повернення коштів за повернутий Товар Покупець повинен вказати у Заяві на повернення товарів. Повернення коштів готівкою неможливе.

7.6.3. Повернення грошових коштів Покупцеві здійснюється за умови, що всі необхідні документи для повернення заповнені належним чином згідно з вимогами вказаними вище, протягом 10 (десяти) робочих днів, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) днів з моменту одержання Продавцем повідомлення Покупця про розірвання Договору та отримання Товару. Після перерахування грошових коштів Продавець має право проінформувати Покупця шляхом направлення відповідного повідомлення на його е-mail, зазначений у Особистому Кабінеті.

7.7. Покупець має право отримати Замовлення у відділенні Кур’єрської компанії протягом 5 (п’яти) робочих днів, з урахуванням дня надходження відправлення (Замовлення) у відділення Одержувача (Покупця). Якщо Замовлення не було затребуване Одержувачем (Покупцем) у зазначений вище строк, то таке відправлення (Замовлення) вважається не затребуваним (скасованим за ініціативою Покупця) і повертається Продавцеві.

7.8. У Заяві на повернення товару вказується вартість Товару, який повертається. Вартість за доставку Замовлення поверненню не підлягає.

8. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. У відповідності з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI  Продавець гарантує конфіденційність всієї інформації, наданої Покупцем. Персональні дані Покупця будуть зберігатися та оброблятися з використанням засобів автоматизації в базі персональних даних Продавця з метою вчинення електронного правочину, а також надання інформації про Товари, послуги, що реалізуються Продавцем, про рекламні акції, що проводяться Продавцем, відповідей на запити, вивчення та аналізу споживчого попиту, нарахування бонусів, виконання Продавцем своїх зобов'язань перед споживачами Товарів (послуг) та іншою метою, зазначеною на Сайті  Продавця в розділі «Політика конфіденційності».

8.2. Реєстрація на Сайті та/або оформлення Замовлення на Сайті означає надання згоди Покупцем на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, персональних даних Покупця, у т.ч. на передачу (доступ до) персональних даних розпорядникам, повний перелік яких зазначено на сайті  Продавця в розділі «Політика конфіденційності» та на вимогу правоохоронних, судових, інших державних органів при виконанні ними покладених на них законами України повноважень, без отримання від Покупця додаткової згоди та без попереднього повідомлення про таку передачу (доступ). Згода на обробку персональних даних Покупця вступає в силу з моменту її надання (реєстрації на Сайті) та діє 50 (п’ятдесят) років, якщо вона не була відкликана відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI. Після закінчення строку дії цієї згоди персональні дані знищуються. Одночасно з наданням згоди на обробку персональних даних, Покупець посвідчує, що отримав(ла) повідомлення про включення його (її) персональних даних до бази персональних даних Продавця із зазначеною вище метою, а також відомості про права суб’єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким передаються персональні дані, для виконання зазначеної мети.

8.3. Шляхом реєстрації на Сайті Покупець надає свою згоду на отримання інформації, інформаційних бюлетенів із останніми новинами, новими надходженнями, спеціальними пропозиціями та оголошення про продаж через електронні повідомлення, в тому числі через месенджер Viber, e-mail, SMS тощо. Покупець має право відключити розсилку на свій e-mail або телефон через «Особистий кабінет» в розділі «Керування розсилками» на вкладці «Особисті дані» шляхом натискання кнопки «Відмовитися». Щоб анулювати реєстрацію Покупцеві необхідно звернутися із відповідним запитом на e-mail: info@mail.columbia.ua.

Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку на анулювання/обмеження доступу (блокування) Особистого Кабінету Покупця.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За неналежне виконання або невиконання умов Правил Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цих Правил.

9.2. Покупець самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Покупцем на рахунки третіх осіб, Продавцем не компенсуються та не відшкодовуються.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. У разі виникнення у Покупця скарг або пропозицій протягом строку дії Договору, він може звернутися до Продавця з письмовим зверненням за адресою: місто Київ, вул. Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38/1 або на e-mail: info@mail.columbia.ua. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано Покупцем із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку Покупцеві може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається Покупцеві з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження. Продавець, отримавши, оформлене відповідно до вимог цього пункту, письмове звернення, розглядає його та надає письмову (або у формі, у якій просить Покупець) відповідь протягом одного місяця з дати його отримання.

10.2. Режим роботи Інтернет-магазину «Columbia»:

 • Online  - цілодобово.

Суперечки між сторонами розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.3. Вартість електронних комунікаційних послуг при придбанні Товару на Сайті не відрізняється від граничного тарифу, встановленого відповідними постачальниками електронних комунікаційних послуг.

10.4. Адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів можна дізнатися за посиланням: https://dpss.gov.ua/sluzhba/teritorialniorgani.

10.5. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Продавця, він зобов’язаний повідомити про це Покупця на Сайті протягом 20 календарних днів з моменту набуття чинності зазначених вище змін.

10.6. У разі зміни прізвища, ім’я або по батькові Покупця він зобов’язаний повідомити про це Продавця протягом 20 календарних днів з моменту набуття чинності таких змін шляхом внесення відповідних змін до реєстраційного запису у «Особистому кабінеті» на Сайті, але в будь-якому випадку до здійснення відповідного Замовлення на Сайті.

Реквізити Продавця:

ТОВ «АТЛЕТІКС»

Місцезнаходження: 01014, місто Київ, вул. Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38/1;

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44183910;

п/р (IBAN): UA 183348510000000026001172908, відкритий в АТ «ПУМБ».