1. Загальні положення:

1.1. Політика конфіденційності діє відносно всіх даних, які ТОВ «АТЛЕТІКС» може отримати про Користувача під час використання ним Сайту, сервісів, служб, програм і продуктів ТОВ «АТЛЕТІКС» (далі - Сервіси) та регулює відносини ТОВ «АТЛЕТІКС» і Користувача протягом всього періоду надання послуг та доступу Користувача до персоналізованих Сервісів Сайту.

1.2. Терміни та визначення.

У цій Політиці конфіденційності терміни вживаються у такому значенні:

  •  Користувач - фізична особа, яка отримала унікальний код для придбання представлених на Сайті товарів, а також для користування іншими Сервісами Сайту.
  • Оператор персональних даних (Володілець персональних даних) - ТОВ «АТЛЕТІКС», юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, місцезнаходження: 01014, місто Київ, вул. Соловцова Миколи, будинок 2, офіс 38/1, ідентифікаційний код юридичної особи - 44183910.
  • Розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій ТОВ «АТЛЕТІКС» або законом надано право обробляти персональні дані від його імені.
  • Сайт - Інтернет-ресурс з доменною адресою columbia.ua
  • Товар - матеріальний об'єкт, продукція, інформація про яку розміщена на Сайті.
  • Сервіси Сайту - всі послуги, доступні Користувачам для використання на Сайті.
  • Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про Користувача, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.
  • Особистий простір - персоналізований інтерфейс Сайту з набором інструментів користувача для користування персоналізованими Cервісами Сайту.
  • Решта термінів, використовується у значенні, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI.

1.3. Здійснивши реєстрацію на Сайті або починаючи використання Сайту з метою оформлення замовлення без попередньої реєстрації, Користувач надає безумовний дозвіл та однозначну згоду на обробку його персональних даних на умовах та в порядку, що викладені нижче, а також підтверджує ознайомлення з цією Політикою конфіденційності, її розуміння, прийняття та згоду з її змістом.

1.4. На Сайті з інформаційною метою можуть бути розміщенні посилання на інші веб-сайти. При переході за посиланням на такі веб-сайти дія цієї Політики конфіденційності на такі веб-сайти не поширюється. У зв’язку з чим, ТОВ «АТЛЕТІКС» рекомендує Користувачам ознайомлюватися з політикою у сфері конфіденційності та персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати свої персональні дані.

1.5. ТОВ «АТЛЕТІКС» здійснює обробку таких персональних даних Користувача: ім'я, прізвище, по батькові, адресу електронної пошти, стать, дату народження, адресу місця проживання/перебування/доставки, домашній, робочий, мобільний телефони, мову спілкування, інформацію про дії Користувача під час використання Сайту, ІР-адресу, дані про пристрої, що використовуються Користувачем, історію повідомлень, відгуків чи коментарів, інша інформація, яка за бажанням Користувача надається ним в реєстраційній формі та/або заповненні власного профілю на Сайті, при проходженні опитування, оформленні замовлень, або інформація отримана при усній комунікації Користувача з представниками (працівниками) ТОВ «АТЛЕТІКС», інформація, яка надається при здійсненні оплати за Товар. Цей перелік персональних даних не є вичерпним та обов’язковим для усіх Користувачів, а залежить від потреб та бажань самого Користувача та від тих операцій, які Користувач виконує на Сайті.

1.6. ТОВ «АТЛЕТІКС» не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

2. Мета обробки персональних даних Користувача:

2.1. ТОВ «АТЛЕТІКС» здійснює збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональних даних Користувача, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, які необхідні для надання Сервісів на Сайті.

2.2. Персональні дані Користувача ТОВ «АТЛЕТІКС» використовує в таких цілях:

2.2.1. для ідентифікації Користувача та надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

2.2.2. надання Користувачеві персоналізованого Сервісу;

2.2.3. підтримка зв'язку з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів і заявок від Користувача;

2.2.4. поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробки нових Сервісів і послуг;

2.2.5. надання інформації про товари, послуги, що реалізуються ТОВ «АТЛЕТІКС», про рекламні акції, що проводяться ТОВ «АТЛЕТІКС», відповідей на запити, а також виконання ТОВ «АТЛЕТІКС» своїх зобов'язань перед споживачами товарів (послуг);

2.2.6. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

2.2.7. для направлення інформаційних повідомлень;

2.2.8. для забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських, податкових відносин, здійснення покладених на ТОВ «АТЛЕТІКС» функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до чинного законодавства України.

2.3. ТОВ «АТЛЕТІКС», в силу специфіки способу отримання інформації, не перевіряє достовірність наданих Користувачем персональних даних та не здійснює контроль їх актуальності. При цьому ТОВ «АТЛЕТІКС» виходить з того, що Користувач надає достовірні персональні дані з питань, зазначених у формі реєстрації, і підтримує ці дані в актуальному стані. Всю відповідальність, а також можливі наслідки за надання недостовірних або неактуальних персональних даних несе Користувач.

3. Умови обробки персональних даних Користувача та їх передачі третім особам:

3.1. ТОВ «АТЛЕТІКС» зберігає та обробляє персональні дані Користувача у відповідності з діючими нормативними актами, а також внутрішніми регламентами (положеннями), створеними на їх основі.

3.2. Відносно персональних даних Користувача зберігається їх конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем даних про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

3.3. ТОВ «АТЛЕТІКС» захищає персональні дані Користувача відповідно до вимог, що пред'являються до захисту такого роду даних і несе відповідальність за використання безпечних методів їх захисту.

3.4. Для захисту персональних даних Користувача, забезпечення їх належного використання і запобігання несанкціонованому та/або випадковому доступу до них, ТОВ «АТЛЕТІКС» застосовує необхідні і достатні технічні та адміністративні заходи. Надані Користувачем персональні дані зберігаються на серверах з обмеженим доступом, розташованих в приміщеннях, що охороняються.

3.5. Використання та витребування персональних даних здійснюється ТОВ «АТЛЕТІКС» з метою вчинення електронного правочину. ТОВ «АТЛЕТІКС» має право передати персональні дані Користувача третім особам (у тому числі особам, що здійснюють запис, систематизацію, накопичення, уточнення, зберігання, вилучення персональних даних, і які безпосередньо здійснюють направлення Користувачеві спеціальних пропозицій, інформації про нові товари та рекламні акції, обробку запитів і звернень, а так само здійснюють знищення персональних даних (Розпорядникам)) у наступних випадках:

3.5.1. Користувачем надана згода на обробку його персональних даних відповідно до умов цієї Політики конфіденційності, що підтверджується Користувачем проставленням відмітки (галочки) про його ознайомлення з Політикою конфіденційності при заповненні на Сайті форм з персональними даними;

3.5.2. передача персональних даних необхідна для використання Користувачем певного Сервісу Сайту;

3.5.3. передача персональних даних передбачена законодавством України в рамках встановленої законодавством процедури.

3.6. При обробці персональних даних Користувача ТОВ «АТЛЕТІКС» керується Законом України «Про захист персональних даних».

4. Порядок зміни Користувачем персональних даних:

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані ним персональні дані або їх частину, а також параметри їх конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних в персональному розділі особистого простору.

4.2. Користувач має право в будь-який момент вимагати видалення наданих ним персональних даних, звернувшись до Служби клієнтської підтримки за електронною адресою:  info@mail.columbia.ua.

4.3. Користувач має право в будь-який момент відмовитися від отримання розсилок новин, шляхом натискання відповідного посилання внизу листа.

5. Згода з Політикою конфіденційності:

5.1. Користувач має право не погоджуватися з Політикою конфіденційності у випадку, якщо будь-яка її умова є для Користувача неприйнятною.

5.2. Користувач підтверджує, що його згода з Політикою конфіденційності (шляхом проставленням відмітки (галочки) про його ознайомлення з Політикою конфіденційності при заповненні на Сайті форм з персональними даними або оформленні замовлення без попередньої реєстрації) означає повну згоду Користувача з усіма її умовами без винятку. У тому числі, Користувач, погоджуючись з Політикою конфіденційності, надає свою згоду ТОВ «АТЛЕТІКС» на отримання інформації про спеціальні пропозиції, про нові товари і рекламні акції через електронні комунікаційні мережі і засоби поштового зв'язку (включаючи, але не обмежуючись: SMS-розсилки, e-mail-розсилки, месенджери соціальних мереж тощо) і на обробку своїх персональних даних за допомогою збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональних даних, у т.ч. на передачу (доступу до) персональних даних будь-яким третім особам без отримання додаткової згоди та без попереднього повідомлення про таку передачу (доступу) з метою, зазначеною в цій Політиці конфіденційності, здійснювану з використанням засобів автоматизації, в тому числі в інформаційно-комунікаційних системах, або без використання таких засобів з метою обробки запитів і звернень Користувача, надання інформації про товари та послуги, що реалізуються ТОВ «АТЛЕТІКС».

5.3. Зазначена згода Користувача з Політикою конфіденційності, в тому числі з порядком обробки персональних даних, діє 50 років, якщо вона не була відкликана відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI. Після закінчення строку дії цієї згоди персональні дані Користувача знищуються.

5.4. Не допускається обробка персональних даних Користувача без його згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

6. Зміна Політики конфіденційності:

6.1. ТОВ «АТЛЕТІКС» має право вносити зміни до Політики конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. Чинна редакція Політики конфіденційності завжди знаходиться на цій сторінці Сайту.

7. Права Користувача:

7.1. Суб’єкт персональних даних (Користувач) має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законодавством;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого  Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) інші права передбачені цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством.

8. Перелік Розпорядників персональних даних Користувача:

8.1. Перелік Розпорядників персональних даних Користувача, яким ТОВ «АТЛЕТІКС» надало право обробляти ці дані від свого імені:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРІМ ТУЛС». Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Льва Толстого, будинок 15-Б, офіс 29.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВАПЕЙ». Місцезнаходження: 03026, м. Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 13, офіс 1304.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ПОШТА». Місцезнаходження: 03026, м. Київ, Столичне шосе, будинок 103, корпус 1, поверх 9.

9. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції:

9.1. У разі виникнення у Користувача скарг або пропозицій він може звернутися до ТОВ «АТЛЕТІКС» з письмовим зверненням за адресою: 01014, місто Київ, вул. Соловцова Миколи, будинок  2, офіс 38/1 або на e-mail: info@mail.columbia.ua.